Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kodeks postępowania etycznego

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO
PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W RACIBORZU.

Racibórz, 25.06.2009 r.

Na podstawie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 06 września 2001 roku wprowadza się do stosowania przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego, regulujący zasady współżycia społecznego.

Celem niniejszego Kodeksu jest ułatwienie pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu stosowania ogólnie przyjętych wartości i norm etycznego postępowania w kontaktach między pracownikami i klientami Urzędu oraz uniemożliwienie pracownikowi wejścia w konflikt z obowiązującym prawem.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
 3. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.
 4. Kliencie – należy rozumieć osobę fizyczną i prawną, która załatwia sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

POSTAWA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA
PUP W RACIBORZU
.PRACOWNIK A KLIENT URZĘDU.

§ 2.

 1. Pracownik powinien być:
  a) rzetelny – realizujący wszystkie zadania, także bardziej odległe od jego poglądów, z największą starannością i troską, wykorzystując w pełni swoją wiedzę i umiejętności,
  b) fachowy – dążyć do pełnej znajomości przepisów odnoszących do wykonywanych przez niego obowiązków, dokładnego zbadania pod względem faktycznym i prawnym prowadzonej sprawy; zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia swoich decyzji i proponowanych rozwiązań; posługuje się rzeczową argumentacją,
  c) kreatywny – dokształca się, posiada twórczą postawę, dzięki której łatwiej rozwiązuje problemy,
  d) nie skorumpowany – nie powinien przyjmować lub przekazywać jakichkolwiek podarunków, pożyczek, wynagrodzeń lub innych korzyści w zamian za uczynienie lub zaniechanie, okazanie względów lub dezaprobaty; jakiejkolwiek osobie w związku z jego czynnościami służbowymi,
  e) bezstronny – wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, pomijając jakiekolwiek własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich,
  f) obiektywny – wszelkie decyzje powinien podejmować kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Obiektywizm jako zasada wyklucza motywy polityczne i wyznaniowe, nie mówiąc już o motywach finansowych,
  g) niezawisły – podejmując decyzję, nie powinien być w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wymiarze zależny od osób lub środowisk, których ta decyzja może dotyczyć,
  h) przejrzysty – wszystkie decyzje powinien podejmować tak jawnie, jak tylko jest to możliwe. Każda decyzja powinna mieć jawne uzasadnienie a ograniczenie tej zasady musi stanowić wyjątek motywowany dobrem publicznym,
  i) odpowiedzialny – świadomy, że działa w interesie społecznym i odpowiada przed społeczeństwem za swoje decyzje. W konsekwencji oznacza to stałą gotowość do poddania się społecznej kontroli.
 2. Pracownik powinien posiadać wysoką kulturę osobistą i kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
  a) przy rozpatrywaniu spraw nie okazywać specjalnych względów bliskim i znajomym;
  b) w kontaktach z klientami i współpracownikami - zachowywać się życzliwie i uprzejmie;
  c) przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym jakąkolwiek osobę czy grupę osób;
  d) być lojalnym wobec pracodawcy, zwierzchników oraz współpracowników, wykazując powściągliwość i rozwagę w wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu;
  e) kierować się w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków zasadą neutralności politycznej;
  f) nie wykorzystywać ani przekazywać osobom trzecim informacji pozyskanych w kontaktach służbowych.
 3. Pracownik wykonując swoje obowiązki powinien:
  a) kierować się w działalności zawodowej zasadą dobra i satysfakcji klienta, pamiętając o obowiązku przestrzegania prawa;
  b) rozpoznawać sprawy w dobrej wierze, wnikliwie, dociekając wszelkich okoliczności ważących na podejmowanych decyzjach, nie kierując się emocjami i doraźnymi efektami, lecz rzeczowym i obiektywnym podejściem do problemu,
  c) nie unikać przyznania się do błędu i natychmiastowo naprawia jego skutki,
  d) rzetelnie informować zainteresowanych o przysługujących im prawach, skutkach decyzji oraz wszelkich okolicznościach mogących niekorzystnie wpływać na ich sytuację,
  e) dotrzymywać terminów przewidzianych prawem oraz własnych zobowiązań, które przyjął,
  f) wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe, dążąc jednocześnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
  g) pracować rzetelnie i sumiennie, wykonując powierzone mu zadania w sposób jak najbardziej efektywny;
  h) być pomocny klientowi i zobowiązany do udzielenia mu pełnej informacji na temat spraw załatwianych w Urzędzie;
  i) mieć świadomość odpowiedzialności merytorycznej i prawnej za swoje działania, podejmując rozstrzygnięcia i decyzje;
  j) wykazywać inicjatywę w podejmowanych działaniach, będąc twórczym i wnikliwym;
  k) być otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia, a także wiedzy zwierzchników, podwładnych oraz współpracowników, a w szczególnych przypadkach – z wiedzy ekspertów;
  l) wskazywać na wszelkie niedoskonałości w procedurach, procesach oraz czynnościach realizowanych w Urzędzie, mając na względzie usprawnienie jego funkcjonowania.
 4. Pracownik powinien dokładać wszelkich starań, aby jego działania były przejrzyste, jawne i nie kolidujące z interesem wspólnoty samorządowej, a w szczególności:
  a) wszystkich uczestników prowadzonych spraw traktować równo, bez ulegania naciskom oraz faworyzowania,
  b) traktować klientów w sposób partnerski, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług pracownika w rozwiązywaniu ich spraw,
  c) nie dopuszczać do podejrzeń o związek między interesem własnym i publicznym, a także eliminować wszelkie zachowania mogące narażać jego i Urząd na opinie o uzyskiwaniu korzyści lub korupcji,
  d) nie podejmować prac ani zajęć kolidujących z jego obowiązkami służbowymi,
 5. W celu zapewnienia obiektywności podejmowanych decyzji pracownik ma obowiązek:
  a) a. udostępniać wszelkie informacje dotyczące wnoszonych spraw i umożliwiać do nich dostęp, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,
  b) informować zainteresowanych na każdym etapie decyzyjnym o toku spraw oraz umożliwiać wnoszenie dodatkowych informacji mających wpływ na ich rozstrzygnięcie,
  c) konsultować ze współpracownikami i zwierzchnikami decyzje wymagające rozstrzygnięć niekonwencjonalnych, trudnych lub budzących kontrowersje.
 6. Pracownik nie ujawnia informacji powierzonych ani nie wykorzystuje ich dla osiągania korzyści osobistych zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 7. Jeżeli pracownik nie może spełnić ustnej prośby klienta, sugeruje sformułowanie przez niego stosownego wniosku na piśmie.
 8. Pracownik zgłasza swoje wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a przy braku reakcji bądź też stwierdzeniu niewłaściwego zainteresowania się przez niego sprawą, wyższym przełożonym.
 9. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie we własnym otoczeniu, aktywnie uczestniczy w ich kształtowaniu, zapobieganiu konfliktom oraz tworzeniu właściwej atmosfery pracy.
 10. W kontaktach z interesantami oraz współpracownikami pracownik przestrzega zasad dobrego wychowania i daje świadectwo wysokiej kultury osobistej.
 11. Reakcje pracownika na klienta niewłaściwie zachowującego się na terenie Urzędu:
  - pracownik powinien: spokojnie porozmawiać, ustalić przyczyny niewłaściwego zachowania, zwrócić uwagę klientowi a w przypadku agresywnego zachowania powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.
 12. Sposób postępowania wobec osób niepełnosprawnych lub starszych:
  a) pracownik samorządowy powinien okazać serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość,
  b) udzielić pomocy przy wejściu po schodach, w wypełnieniu wniosku lub przywołać odpowiedniego pracownika.
 13. Niedopuszczalne są następujące zachowania:
  a) przychodzenie do pracy i wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy,
  b) wygłaszanie prywatnych opinii, które mogą być traktowane przez klientów jako oficjalne,
  c) złośliwość w stosunku do przełożonych, współpracowników i klientów,
  d) używanie słów oraz wykonywanie gestów powszechnie uznanych za obraźliwe wobec klientów i współpracowników
  e) wyzywający lub odpychający ubiór
  f) nadmierna ilość ozdób, wyzywający makijaż, ekstrawagancka fryzura.
 14. W przypadkach naruszenia zasad etyki przez pracownika Urzędu, klient ma prawo:
  a) złożyć skargę. Sposób składania skarg i wniosków przez klientów przewiduje Kodeks Postępowania Administracyjnego
  b) zgłosić swój problem Dyrektorowi Urzędu.
 15. Karami za naruszenie Kodeksu Postępowania Etycznego są:
  a) udzielenie reprymendy przez bezpośredniego przełożonego, a w przypadku kierownika komórki organizacyjnej przez Dyrektora,
  b) zobowiązanie do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu,
  c) zastosowanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
  d) innych kar wynikających z obowiązującego prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3.

 1. Niniejszy Kodeks jest dokumentem urzędowym Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu i zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu.
 2. Każdy nowo przyjmowany pracownik zapoznawany jest z Kodeksem przez przełożonego oraz zobowiązany jest do jego akceptacji i przestrzegania.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być dołączone do akt osobowych.
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Kodeks postępowania etycznego [ 1 ]
Kodeks postępowania etycznego Kodeks postępowania etycznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
12-02-16 18:02
Tester IntraCOM
49.66KB

Redakcja strony: Kodeks postępowania etycznegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2497

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl